Wat mag de voorziening van Present verwachten?

ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERSVERANTWOORDELIJKEN

 • Hulp bij opstarten nieuwe projecten: Een nieuwe vrijwilligerswerking uit de grond stampen is alles behalve vanzelfsprekend (hoe eraan beginnen, welke taken mogen vrijwilligers doen, welke stappen kan je best doorlopen om de kans op slagen te verhogen, hoe dit aan de buitenwereld bekendmaken,…). Wie dit in een voorziening wil uitbouwen, kijkt dikwijls tegen een berg op en weet dan ook vaak niet waar en hoe te beginnen. Present kan bouwen op heel wat ervaring in het systematisch uitwerken van vrijwilligersprojecten.
 • Aantrekken nieuwe vrijwilligers: De beste manier om nieuwe vrijwilligers te vinden is de mond-tot-mond reclame. Maar ook hierin is een extra steun allerminst overbodig. Samen met de voorziening zoeken we naar de beste kanalen en manieren om nieuwe vrijwilligers aan te spreken. Zo zorgen bijvoorbeeld folders en affiches die op maat kunnen worden aangepast, en regelmatige contacten met de pers ervoor dat de media aandacht besteden aan het vrijwilligerswerk.
 • Vorming en ontmoeting voor nieuwe verantwoordelijken: Binnen elke voorziening is een vrijwilligersverantwoordelijke belangrijk om de vrijwilligers plaatselijk te ondersteunen en te begeleiden. Maar al te vaak hebben deze verantwoordelijken het gevoel dat ze zelf nog het warm water moeten uitvinden. Regelmatig overleg met andere verantwoordelijken en vorming over specifieke thema’s (rond begeleiden van vrijwilligerswerk) geven de plaatselijke verantwoordelijke de nodige impulsen om ook in de eigen voorziening weer op te komen voor de vrijwilligers.
 • Opvolging vrijwilligerswerking (vrijwilligersgroep): Vrijwilligers moeten niet dagelijks bij de hand gehouden worden. Wel is het voor de groep van actieve vrijwilligers belangrijk dat ze zich in de voorziening ook “gedragen” voelen. We vinden het echter ook belangrijk om vanuit Present de vrijwilligerswerking te blijven opvolgen en te stimuleren. Daarom trachten we ook regelmatig te polsen naar de werking en naar de behoeften die er leven bij de vrijwilligersgroep. Zo kunnen we nog beter inspelen op wat er leeft aan de basis.
 • Nieuwsbrief: Present stuurt enkele keren per jaar een nieuwsbrief naar alle aangesloten voorzieningen. Daarin geven we de lezer de kans om alle ontwikkelingen, nieuwtjes, veranderingen in het vrijwilligersveld op de voet te volgen. We laten heel wat de revue passeren: zoals de recentste ontwikkelingen op vlak van wetgeving over vrijwilligerswerk, initiatieven van Present zelf, interessante of opvallende vrijwilligersprojecten en diocesane initiatieven en activiteitenkalenders.
 • Handleiding voor verantwoordelijken van vrijwilligers: Present heeft een handig naslagwerk ontwikkeld voor de verantwoordelijken van aangesloten voorziening. Daarin vindt je nuttige info rond het aantrekken van vrijwilligers, vorming, selectie en oriëntering, ontmoeting, de verzekering van de vrijwilligers, visie op vrijwilligerswerk…

vrijwilligerswerk bij ouderen vrijwilligerswerk bij mensen met een beperking vrijwilligerswerk in de psychiatrie vrijwilligers

ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS

Present vindt het belangrijk dat vrijwilligers niet onvoorbereid aan hun taak als vrijwilliger beginnen. Daarom organiseren we regelmatig een basisvorming waar we dieper ingaan op een aantal belangrijke elementen in de houding van een vrijwilliger. Voor ervaren vrijwilligers heeft Present jaarlijks een aanbod van vier vormingen per diocees over een bepaald thema. Daarbovenop kan u ook een plaatselijke vorming in uw voorziening aanvragen die wij samen met u zullen organiseren.

Naast dit vormingsaanbod ondersteunen wij de vrijwilligers op administratief vlak, genieten zij van onze vrijwilligersverzekering en krijgen zij het viermaandelijks tijdschrift ‘Vitamine C’ thuis opgestuurd.

Meer info over het aanbod van Present voor vrijwilligers vindt u op de pagina ‘Aanbod Present voor vrijwilligers‘.

ALGEMEEN AANBOD

 • Beleid: Vrijwilligerswerk is voor ons geen nattevingerwerk. Een grondig analyseren en bespreken van noden en problemen, maar ook algemeen regelmatig overleg en afstemming van de diocesane werkingen op elkaar, zorgen ervoor dat Present tot een coherent vrijwilligersbeleid komt.
 • Visieontwikkeling: Niet zomaar elke vrijwillige inzet is vrijwilligerswerk. Bovendien is het vrijwilligerswerk volop in evolutie. We volgen nauwgezet de actualiteit en de studies en publicaties die over het vrijwilligerswerk verschijnen. Door deze gegevens voortdurend te koppelen aan de realiteit van ons werkveld, hebben we in de loop der jaren een duidelijke visie op het vrijwilligerswerk ontwikkeld (bijvoorbeeld naar afbakening t.o.v. beroepsarbeid of andere vormen van inzet), maar ook op zorg en de rol van vrijwilligers hierin.
 • Administratie: Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van administratie. Toch kan een minimale administratie ons helpen in het goed besturen en opvolgen van onze organisatie. Zo is een overeenkomst met een vrijwilliger méér dan een betekenisloos blad papier. Het is een echte engagementsverbintenis maar tegelijk ook de praktische basis voor ons bestandenbeheer. Een regelmatige registratie van de vrijwilligersactiviteiten is bijvoorbeeld nodig voor de opvolging van de verzekering, maar helpt ons ook evoluties te achterhalen die ons dan weer helpen in het uitwerken van een aangepast beleid.
 • Wetgeving: Als zichzelf respecterende vrijwilligersorganisatie vinden we het essentieel dat we al de wetgeving die te maken heeft met vrijwilligerswerk, op de voet volgen. Voor plaatselijke verantwoordelijken is dit meestal niet haalbaar. En meer dan een buitenstaander zou vermoeden, veranderen er regelmatig wel richtlijnen, wetten of decreten. Denken we maar aan de federale wet betreffende de rechten van de vrijwilliger, de aanpassing van het decreet op vrijwilligerswerk in gezondheid en welzijn, en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor een aantal categorieën van vrijwilligers en voor een aantal aspecten van het vrijwilligerswerk.
  We proberen onze stempel te drukken op het beleid door actief deel te nemen aan overleg en consultatie op beleidsniveau, door onderling overleg met andere betrokkenen in de sector, en zelfs af en toe door medeorganisatie van en deelname aan een concrete actie om meer ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers en hun organisaties te bekomen.
 • Spiritualiteit: Vrijwilligers komen dikwijls met een specifieke motivatie om zich in te zetten voor anderen. Eén van de motieven die we bij vrijwel iedereen terugvinden is “zich zinvol inzetten”. Dit zinvol zijn van de inzet heeft steeds diepere achtergronden. Niet zelden zijn dit persoonlijke ervaringen of een geloofsovertuiging. Present wil ook hier niet aan de oppervlakte blijven en de mensen hierin erkennen. Als organisatie halen we deze verdieping uit het voorbeeld van Jezus Christus en Zijn blijde boodschap, waar Hij steeds de zorg voor zieken, zwakken en mensen aan de rand prioritair stelde.
 • Solidariteit: Dit is een van onze leidende principes. Vrijwilligers betuigen hun solidariteit met mensen die ziek of oud zijn of een handicap hebben en zetten dit om in concrete daden. Ook als organisatie kunnen we maar leefbaar blijven dankzij de solidariteit van de voorzieningen met elkaar.
 • Overleg en uitwisseling: Dit is de basis van het uitwerken van een degelijk beleid. We proberen dit op verschillende vlakken te stimuleren: plaatselijk tussen vrijwilligers, diocesaan tussen vrijwilligers of tussen verantwoordelijken, nationaal over de grenzen van de diocesen heen. We merken dat regelmatige uitwisseling zowel voor vrijwilligers als voor verantwoordelijken stimulerend kan werken.